Når du vil opsætte et hegn

Opsæt hegn

Vil du opsætte et hegn, er der visse reglerne, som det er vigtigt, du er opmærksom på. Det gælder både, hvis der er tale om et fælles hegn, eget hegn eller et indre hegn. Er du i tvivl om forskellene på disse 3, kan du blive artiklen: Forskellige typer af hegn. I denne artikel kan du blive klogere på reglerne om opsætning af fælles hegn, og til sidst i artiklen egne hegn og indre hegn.

Enighed ved opsætning

Ønsker du at opsætte et hegn i et skel mellem din og din nabos ejendom, er der tale om et fælles hegn. For sådanne fælles hegn gælder som det overordnede udgangspunkt, at du kan opsætte det hegn, som du og din nabo kan blive enige om. Fælleshegnet vil skulle stå i selve skellet mellem ejendommen, og begge parter vil dermed afgive jord til hegnet. Da det netop er et fælles hegn, er udgangspunktet også, at udgiften og arbejdet ved etablering skal deles mellem naboerne.

Uenighed

Hvis der ikke kan opnås enighed omkring hvilket hegn, der skal opsættes, hvor højt det skal være, eller lignende, så må ingen af parterne begynde at rejse hegnet. Tvisten kan indbringes til Hegnsynet, som kan træffe afgørelse eller søge et forlig indgået mellem parterne i sagen. Først når der foreligger en afgørelse eller et forlig, må hegnet rejses.

Udgiften til hegnet

Udgangspunktet er, at begge parter skal betale lige meget til hegnet. En anden fordeling kan dog være mere rimelig. Det kan for eksempel være, hvis hegnet mest er rejst i den enes interesse, og er mest nødvendigt for den ene. Det kan også være, hvis den ene har haft et ønske om at rejse et dyrt hegn, så vil den part også blive pålagt at betale mere. Hegnsynet kan i et sådant tilfælde både lave en fordeling af udgiften og arbejde ved at opsætte hegnet. Hegnssynet kan endda bestemme, at den ene slet ikke skal betale eller deltage i rejsning af hegnet, hvis de mener, at hegnet kun er i den anden parts interesse.

Man kan heller ikke pålægges at deltage, hvis de to ejendomme er afskilt på en anden tydelige måde, hvilket gør, at et hegn i skellet ikke vil være nødvendigt.

Egne hegn kan også udgøre tilstrækkeligt hegn mellem to arealer. Hvis man så ønsker at fjerne det hegn, vil ejeren i sådan et tilfælde, være forpligtet til meddele naboen, at man vil fjerne hegnet.

Typer af hegn

Udgangspunktet for valg af hegn er, at man må opsætte det, som man kan blive enig med sin nabo om. Hvis hegnet skal skabe læ, bør der bruges levende hegn i form af eksempelvis tjørn eller lignende. Hvis parterne gerne vil have levende hegn, kan Hegnsynet bestemme, at der skal rejses et midlertidigt hegn, som kan stå indtil det levende hegn er forsvarligt. Der må ikke anvendes planter, der er giftige eller som kan føre til plantesygdomme. Sådanne kan forlanges fjernet af naboen.

Hegnets højde

Kan naboerne ikke blive enige om, hvor højt hegnet skal være, kan Hegnsynet træffe afgørelse herom. Hvis der ikke er nogle særlige forhold, men det er et almindeligt hegn mellem boligbebyggelse, vil højden fastsættes til 1,80 meter. Det vil kræve naboens godkendelse at opsætte et hegn over 2 meter. Hegn mod landbrug, gartneri, gader, veje mv. kan være højere, da der her gælder andre regler. Her vil typisk være tale om levende hegn, og de kan forlanges nedklippet en gang årligt til enten 5 meter eller 3,5 meter.

Hegn mod offentlig vej

Skal man som grundejer opføre et hegn mod en offentlig vej, sti, gade, eller lignende, er der kun en selv til at betale udgiften og udføre arbejdet. Hegnet må også kun opføres på egen grund. Og vil man opføre et levende hegn skal det plantes, så det kan holde sig inden for egen grund. Mod steder hvor andre mennesker færdes gælder selvfølgelig også, at oversigtsfor-holdene ikke må blive dårlige.

Egne hegn og indre hegn

Udgangspunkt er, at man selv kan bestemme udformningen af egne hegn, ligesom man også selv må afholde udgiften dertil. Hegnets højde må normalt maks. være 1,8 meter tillagt afstanden til skellet. Generelt kan siges, at egne hegn ikke må være til større ulempe for naboen end fælles hegn. For indre hegn gælder der ikke særlige regler i Hegnsloven, dermed kan disse kun begrænses af de naboretlige regler, lokalpaner eller lignende.

Andre begrænsninger for hegnet

Opførslen af alle typer af hegn kan begrænses af anden lovgivning, lokalplaner, naboretten med videre. Det kan være bestemt, at hegnet skal passe ind i de øvrige omgivelser, eller at det ikke må spærre unødvendigt meget for lys, luft eller udsigt. Der er også bestemmelser som pålægger, at hegnene skal danne tiltalende rammer, hvis det grænser op til for eksempel et lystanlæg eller en sti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg