Vedligeholdelse af hegn

Vedligeholdelse

Overordnet kan hegnslovens regler om vedligeholdelse af hegn sammenfattes til, at hegn skal vedligeholdes forsvarlig, så de opfylder deres formål og den tilstødende jord skal behandles, så det sikres, at hegnet ikke ødelægges. Og udgangspunktet er, at naboerne selv skal blive enige om hvordan og hvornår vedligeholdelse skal ske for fælles hegn. Hertil gælder en række specifikationer, som vil blive gennemgået i denne artikel.

Nedkapning af hegn

Fælles hegn mellem landbrug, gartneri, og havebrug hvor hegnet skal danne læ, kan kun kræves nedkappet én gang om året til 5 meter. Levende fælleshegn mellem boligbebyggelse kan ligeledes kræves nedkappet én gang om året til 2 meter eller den højde, som Hegnsnævnet har fastsat. Fælles hegn der ikke går ind under de 2 begreber, kan kræves nedkappet til 3,5 meter. Hegnene må ikke klippes længere ned uden, at det er aftalt med naboen.
For egne hegn gælder, at de skal vedligeholdes, så de ikke er til mere gene, end et fælleshegn ville have været.
Hegn som grænser mod gade, vej, sti eller plads hvor andre færdes, skal i øvrigt holdes forsvarligt nedklippede, så de ikke bliver til fare for trafikken.

Arbejdets udførsel

Arbejde eller udgiften til arbejde deles mellem parterne, sådan at man har ansvar for hegnet på sin side. Dette gælder dog ikke, hvis hegnet udelukkende er i den ene parts interesse, eller den ene part har valgt et særligt hegn som er dyrere at vedligeholde. Hegnsynet kan træffe afgørelse om det. Arbejdet skal udføres på en faglig måde og på rette årstid. Egne hegn står man som altovervejende hovedregel selv for vedligeholdelse af. Har naboen væsentligt gavn af et hegn, kan det pålægges naboen at deltage i vedligeholdelsen af hegnet, hvis det har stået i 3 år og er i god stand. I øvrigt er det den som har pligt til at vedligeholde hegnet også den, som må beholde det afskåret materiale.

Uenighed omkring vedligehold

Kan man som naboer ikke blive enige om, hvem der skal gøre hvad, kan Hegnsynet fordele byrden. Hegnsynet vil tildele hver part et stykke, som der skal vedligeholdes på begge sider. Er hegnet et plankeværk eller mur, skal hver part vedligeholde på sin side. Mellem 1. november og 1. maj må man færdes på naboens grund langs hegnet for at vedligeholde hegnet.

Generende grene

Vokser der grene ind over skellet, som kan beskadige ens hegn eller som er til ulempe for færdsel og drift på ens ejendom, må grenene afkappes i skellet. Også grene der vurderes at være farlige for sikkerheden, kan naboen af Hegnssynet pålægges at fjerne. Generer grenene på anden måde kan Hegnsloven ikke bruges, men grenene vil kunne kræves fjernet, hvis generne overstiger den naboretlige tålegrænse.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg